nová stránka

  • logo-2-1.jpg

?Tato spole?nost se podílí na plánu PIP financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj, ERDF opera?ního programu 2014-2020.
HOTEL O VAL DO Naseiro byl p?íjemcem prost?edk? z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který si klade za cíl dosáhnout konkurenceschopn?j?í podnikání a díky, který se zú?astnil akce náv?t?va veletrhu cestovního ruchu TTG Rimini (Itálie). na podporu internacionalizace. Tato akce byla vyvinuta v termínech: od 11. do 15. ?íjna 2017. Jak to ud?lat, bylo podpo?eno Mezinárodního programu pro podporu obchodní komory ?pan?lska. Jeden zp?sob, jak u?init Evropu?.